Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2557): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology กระบวนการผลิตน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูง Abstract   PDF
อรัญ ขวัญปาน, ชนะกานต์ พงศาสนองกุล
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศไทย Abstract   PDF 106-114
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนันต์ รัศมี
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจสิ่งพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
วัฒน์ พลอยศรี, วีระ โชติธรรมาภรณ์
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การจับการเคลื่อนไหวสามมิติบนหน่วยประมวลผลกราฟิกโดยใช้คูดา Abstract   PDF 25-36
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์, ธนพนธ์ จันทรวงศ์สาลี, ไอราวัณ มงคลการ, ศิริชัย จูทิม
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การดูดซับเมททิลีนบลูของถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้มะพร้าว Abstract   PDF 51-61
สุวิทย์ ทองทรัพย์, สุดปรารถนา ถิราติ, มิตรา บุญลัญชัย, ปวีณา พลัดพราก, จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการ ความรู้แบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต จังหวัดกำแพงเพชร Abstract   PDF 83-95
วิษณุ บัวเทศ
 
Vol 2, No 2 (2557): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การทดสอบระบบยืนยันตนอัตโนมัติโดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ Abstract   PDF
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การบูรณาการ QFD และ FMEA เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ากรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF 13-23
พัฒนา ปะหะกิจ, อัมพิกา ไกรฤทธิ์
 
Vol 4, No 1 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประมวลผลวีดีโอแบบขนานโดยใช้เว็บซีแอล Abstract   PDF
อัษฎาวุธ อัศวมหาพงษ์, สิทธินนท์ โทนอ่อน, สุรศักดิ์ สุทธิ, อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประมาณค่าความดันไอสาหรับสารบริสุทธิ์ Abstract   PDF 32-39
วิญญู นวลสุวรรณ, สาธก ไชยกุลชื่นสกุล
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประเมินปัญหาผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์, ไกรพ เจริญโสภา
 
Vol 3, No 3 (2558): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 Abstract   PDF
สมเกียรติ กอบัวแก้ว, สุภาส อมรฉันทนากร
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อน้ำมันแรงดันสูง กรณีศึกษา บริษัท เฮียบชุน เทรดดิ้ง จำกัด Abstract   PDF 96-105
สร้อยสุดา เลาะหมุด, ธัชชัย แก้วม่วง, จตุพล สมอเขียว, ฉัตรชัย หาระภูมิ
 
Vol 4, No 1 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การผลิตหมึกพิมพ์สกรีนฐานน้ำจากธรรมชาติโดยใช้ขมิ้นเป็นสารให้สี และแป้งมันสำปะหลังเป็นสารยึดติด Abstract   PDF
วีระ โชติธรรมาภรณ์
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนาทักษะการซ่อมและการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ขวัญเรือน รัศมี
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาหมายเลขโทรศัพท์สถานที่ราชการในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF 66-73
สุทธิกานต์ พรหมมาณพ
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การลดของเสียในกระบวนการผลิตตัวล็อคเบาะรถจักรยานยนต์ Abstract   PDF 73-82
ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, ชุมพล อินทร์มณี, คุณากร ธรรมวิจิตร์, อัญชลี ทองใบศรี, ชลิตา รัศมี
 
Vol 4, No 1 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การศึกษาการตรวจพิสูจน์มิเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกแก้ไขดัดแปลงบริเวณ จุดต่อสาย Abstract   PDF
ปิยวัฒน์ มั่นคง, ณรงค์ สังวาระนที
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลาย และสัมประสิทธิ์การส่งผ่านด้วยคลื่นไมโครเวฟ Abstract   PDF 14-24
พรพิมล ฉายแสง
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดินตะกอน และขี้เถ้าเหลือทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานมวลเบาชนิดรับน้ำหนัก Abstract   PDF 6-13
ศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ, พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล, กฤษณา พูลสวัสดิ์
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การศึกษาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง Abstract   PDF
พิชา ศรีพระจันทร์, นพดล จอกแก้ว
 
Vol 3, No 3 (2558): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
นันทรัตน์ อินทร์ทองมา, วัฒน์ พลอยศรี
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารและระบบสัญจร เพื่อลดความเดือนร้อนจากกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF 74-97
วินัย หมั่นคติธรรม, กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์, มรกต วรชัยรุ่งเรือง
 
Vol 3, No 3 (2558): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรองรับการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน Abstract   PDF
มนิสรา ชัยสุข, กฤษฎา จารุพิพัฒนกุล, เศรษฐกาล โปร่งนุช, รวิ อุตตมธนินทร์
 
Vol 4, No 1 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การสร้างอุปกรณ์สำหรับถอดแผ่นชิมวาล์ว ในเครื่องยนต์โตโยต้า 4A-GE และ 4A-FE Abstract   PDF
วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี, วิโรจน์ ตันติภัทโร
 
1 - 25 of 53 Items 1 2 3 > >>