Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2557): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology กระบวนการผลิตน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูง Abstract   PDF
อรัญ ขวัญปาน, ชนะกานต์ พงศาสนองกุล
 
Vol 5, No 2 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การคัดเลือกแบนด์ของภาพไฮเปอร์สเปกตรัลเพื่อการจำแนก Abstract   PDF 38-48
นารีนาถ รักสุนทร
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศไทย Abstract   PDF_106-114
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนันต์ รัศมี
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจสิ่งพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
วัฒน์ พลอยศรี, วีระ โชติธรรมาภรณ์
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การจับการเคลื่อนไหวสามมิติบนหน่วยประมวลผลกราฟิกโดยใช้คูดา Abstract   PDF 25-36
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์, ธนพนธ์ จันทรวงศ์สาลี, ไอราวัณ มงคลการ, ศิริชัย จูทิม
 
Vol 5, No 2 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การชักนำเพศปลาช่อนทะเลให้เสถียรด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า Abstract   PDF 82-91
เสาวลักษณ์ ขาวแสง, ศักย์ชิน บุญถวิล
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การดูดซับเมททิลีนบลูของถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้มะพร้าว Abstract   PDF 51-61
สุวิทย์ ทองทรัพย์, สุดปรารถนา ถิราติ, มิตรา บุญลัญชัย, ปวีณา พลัดพราก, จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ
 
Vol 5, No 2 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การตรวจพิสูจน์ลักษณะการเสื่อมสภาพของพลาสติกไฟเลี้ยวของรถจักรยานยนต์จากรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF 6-14
ประภากร โป่งเส็ง, นภดล แช่มช้อย, สุณีย์ กัลป์ยะจิตร, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณรงค์ สังวาระนที
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการ ความรู้แบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต จังหวัดกำแพงเพชร Abstract   PDF 83-95
วิษณุ บัวเทศ
 
Vol 2, No 2 (2557): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การทดสอบระบบยืนยันตนอัตโนมัติโดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ Abstract   PDF
อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การบูรณาการ QFD และ FMEA เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ากรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF_13-23
พัฒนา ปะหะกิจ, อัมพิกา ไกรฤทธิ์
 
Vol 4, No 1 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประมวลผลวีดีโอแบบขนานโดยใช้เว็บซีแอล Abstract   PDF
อัษฎาวุธ อัศวมหาพงษ์, สิทธินนท์ โทนอ่อน, สุรศักดิ์ สุทธิ, อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประมาณค่าความดันไอสาหรับสารบริสุทธิ์ Abstract   PDF_32-39
วิญญู นวลสุวรรณ, สาธก ไชยกุลชื่นสกุล
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประเมินปัญหาผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์, ไกรพ เจริญโสภา
 
Vol 3, No 3 (2558): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 Abstract   PDF
สมเกียรติ กอบัวแก้ว, สุภาส อมรฉันทนากร
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อน้ำมันแรงดันสูง กรณีศึกษา บริษัท เฮียบชุน เทรดดิ้ง จำกัด Abstract   PDF 96-105
สร้อยสุดา เลาะหมุด, ธัชชัย แก้วม่วง, จตุพล สมอเขียว, ฉัตรชัย หาระภูมิ
 
Vol 6, No 1 (2561): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การผลิตสารเคลือบที่มีตัวทำละลายฐานน้ำมันมะพร้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม Abstract   PDF 16-25
ไกรพ เจริญโสภา, วัฒน์ พลอยศรี
 
Vol 4, No 1 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การผลิตหมึกพิมพ์สกรีนฐานน้ำจากธรรมชาติโดยใช้ขมิ้นเป็นสารให้สี และแป้งมันสำปะหลังเป็นสารยึดติด Abstract   PDF
วีระ โชติธรรมาภรณ์
 
Vol 5, No 2 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวสาหรับงานดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านขามสุ่มเวียงอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF 49-58
อรนุช คำแปน, ญาดา ลูนเจริญ, ชนิดา สายปัญญา
 
Vol 1, No 1 (2556): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนาทักษะการซ่อมและการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ขวัญเรือน รัศมี
 
Vol 5, No 2 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน Abstract   PDF 71-81
อธิชา เนตรบุตร, เอกราช เกตวัลห์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
 
Vol 6, No 1 (2561): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนาสูตรยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็ก Abstract   PDF 66-75
กูซูซานา ยาวออาซัน
 
Vol 5, No 1 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาหมายเลขโทรศัพท์สถานที่ราชการในจังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF_66-73
สุทธิกานต์ พรหมมาณพ
 
Vol 5, No 2 (2560): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ Abstract   PDF 59-70
อรนุช นาคชาติ, ธีระพงษ์ แกมแก้ว, รัตนา แสนแสง, นวรัตน์ พัวพันธ์, ศิริกุล อัมพะวะสิริ
 
Vol 4, No 2 (2559): วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology การลดของเสียในกระบวนการผลิตตัวล็อคเบาะรถจักรยานยนต์ Abstract   PDF 73-82
ธงชัย เพ็งจันทร์ดี, ชุมพล อินทร์มณี, คุณากร ธรรมวิจิตร์, อัญชลี ทองใบศรี, ชลิตา รัศมี
 
1 - 25 of 71 Items 1 2 3 > >>