Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กอบัวแก้ว, สมเกียรติ
กิตติคุณ, เกริก
กีรติอุไร, ประยงค์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขวัญปาน, อรัญ

คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์

จอกแก้ว, นพดล
จันทรวงศ์สาลี, ธนพนธ์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จารุพิพัฒนกุล, กฤษฎา
จูทิม, ศิริชัย, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ฉายแสง, พรพิมล, สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ชัยภมรฤทธิ์, สันติชาติ
ชัยสุข, มนิสรา
ชีววรนนท์ตรี, วรพนธ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ณรงค์รัตน์, ณรงค์

ตันติภัทโร, วิโรจน์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ถกลเกียรติธวัช, ชัยพร
ถิราติ, สุดปรารถนา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทองทรัพย์, สุวิทย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทองใบศรี, อัญชลี, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ธนกุลวุฒิโรจน์, กันยพัชร์
ธรรมวงษา, นัฐพงษ์, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 0-2473-7000 ต่อ 5382 อีเมล์ i.chumpol@hotmail.com
ธรรมวิจิตร์, คุณากร, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธิตินฤมิต, อภิรักษ์

นันทวิสิทธิ์, ชุติมา

บัวเทศ, วิษณุ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1 - 25 of 90 Items    1 2 3 4 > >>