Editor Board

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ที่ปรึกษา
     

            รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์      คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


บรรณาธิการ
       

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล  ไวจิตรกรรม        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


กองบรรณาธิการ

            ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  รัศมี                   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

            ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ศรีคำ                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

            ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์  หิรัญลาภ             มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

            ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ  เคดารี                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา  หุ่นวิไล          มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

            รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์  ลีนาวงศ์         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  โชติธรรมาภรณ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            อาจารย์รัชศักดิ์  สารนอก                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คณะกรรมการประเมินบทความ

            รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หาญสืบสาย                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ลิ้มสุวรรณ                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

            รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต  ทศานนท์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ผ่องรัศมี                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  สอนสุวิทย์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ  จันทร์สา                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์   พัฒนภักดี                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม       

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที                    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎางค์  ศุกระมูล                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            ดร.คณิตดา  ทองขาว                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            

กองการจัดการ

            นางสาววรฤทัย  หาญโชติพันธุ์          


กำหนดการเผยแพร่

            ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)


เจ้าของวารสาร

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักงาน

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

            โทรศัพท์ 0 2160 1438 ต่อ 22  โทรสาร 0 2160 1440  www.fit.ssru.ac.th